Dit is een niet gelimiteerde opsomming van de voorwaarden die u uitleggen hoe u gebruik kan maken van onze website www.ambetand.be en elke andere diensten die we verlenen aan de bezoeker, als een gast of als een geregistreerde gebruiker. Neem de tijd om deze voorwaarden te lezen vooraleer u onze diensten gebruikt.

Door het bezoeken en gebruiken van ambetand geeft u aan dat u deze voorwaarden gelezen hebt en deze aanvaardt. Gelieve u te onthouden van gebruik van onze website en onze diensten indien u niet akkoord bent met onze voorwaarden.

U kan onze voorwaarden uitprinten of opslaan om deze na te lezen in de toekomst.

Informatie over ons

Om ons te bereiken, of indien u enig bezwaar hebt over inhoud op onze website, of indien u gebruik wilt maken van inhoud van onze website, gelieve ons te contacteren op info@ambetand.be

Gebruik van onze website en diensten

Gebruik van onze website is toegelaten op tijdelijke basis. We behouden ons het recht om toegang tot de website te blokkeren of onze diensten op te schorten zonder enige kennisgeving (zie hieronder). We zijn niet verantwoordelijk indien de website ontoegankelijk is op eender moment om welke reden dan ook.

We kunnen toegang tot sommige delen of de volledige website beperken voor gebruikers al gast of als een geregistreerde gebruiker.

Indien u een paswoord of elke andere informatie die deel is van onze beveiligingsprocedures gegeven krijgt of zelf kiest, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen en niet doorgeven aan derde partijen. We hebben het recht om elke gebruikersnaam en/of gekoppelde beveiligingscode te weigeren of uit te schakelen indien wij denken dat deze niet overeenstemmen met deze gebruikersvoorwaarden.

Om onze website en bijhorende diensten te gebruiken moet u voldoen aan de bepalingen van ons beleid voor aanvaardbaar gebruik (zie verder).

U bent verantwoordelijk om te zorgen voor alles wat noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot onze website. U bent ook verantwoordelijk dat iedereen die onze website bezoekt via uw internet connectie op de hoogte zijn van onze voorwaarden en dat zij deze naleven.

Informatie over u en uw bezoek aan de website

We verwerken uw informatie in overeenkomst met ons privacy beleid. Door onze website en aanverwante diensten te gebruiken stemt u toe met het verwerken en bijhouden van deze data. U bent verantwoordelijk voor het correct aanleveren van alle juiste gegevens.

Gebruik van onze website

Onze website is gemaakt om volgende functies te ondersteunen:

  • opzoeken van tandartsen of tandartspraktijken volgens locatie

  • opzoeken van beschikbare tandartsen voor dringende klachten

  • inboeken van een afspraak voor een dringende klacht volgens beschikbaarheid van de tandarts

  • inboeken van een afspraak bij uw eigen tandarts

Wanneer een afspraak wordt aangevraagd zal u gevraagd worden om persoonlijke informatie over uzelf in te vullen. Deze bevat onder andere uw naam, email adres, geboortedatum en telefoonnummer. Deze informatie zal behandeld worden in overeenkomst met ons privacy beleid. Wanneer u een afspraak aanvraagt voor iemand anders dan uzelf, moet u de toestemming hebben van die persoon en/of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Bevestiging van uw afspraak

Wanneer u een afspraak selecteert via Ambetand zal deze afspraak bevestigt worden via email.

Annuleren, wijzigen of veranderen van een afspraak

Elke wijziging of annulatie van een afspraak dient rechtsreeks te gebeuren met de betreffende tandarts of tandartspraktijk. Gelieve u te wenden tot de diensten van de praktijk om alle details na te vragen over hun annulatie-beleid. Uit respect voor de dienstverlener wordt gevraagd om elke afspraak die niet kan worden nagekomen zo vroeg mogelijk te annuleren, wijzigen of veranderen. Ambetand kan op geen enkel moment aansprakelijk gesteld worden of zal geen invloed uitoefenen tijdens elke onenigheid tussen de tandarts en uzelf over de dienstverlening van de tandarts, het naleven van gemaakte afspraken of de betaling bij de tandarts.

Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. De informatie op onze website wordt zonder enige garantie of aansprakelijkheid ter beschikking gesteld. Er is geen verplichting naar volledigheid en accuraatheid van de beschikbare informatie. We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die voorkomt door foutieve informatie of onvolledigheid van beschikbare informatie.

De informatie op onze website over beschikbare tandartsen wordt ingevuld door deze tandartsen zelf of hun medewerkers. Zij zijn verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van deze informatie. Het ter beschikking stellen daarvan door ambetand is louter informatief. Wij hebben geen kwaliteitscontrole of elke andere controle uitgevoerd ter doorlichting van de tandartsen of tandheelkundige praktijken die worden getoond op onze website.

Intellectuele eigendom

De site ambetand.be is door het auteursrecht wordt beschermd, en vormt een gegevensbestand waarvan ambetand de auteursrechten en de productierechten bezit.

Alle teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken, routines en subroutines, alsook alle andere elementen van deze site zijn eveneens beschermd door het auteursrecht.

Deze rechten worden niet in licentie gegeven of overgedragen aan derden. Behoudens het voorafgaande schriftelijke akkoord van ambetand is elke kopie, aanpassing, vertaling, arrangement, mededeling aan het publiek, verhuring en andere exploitatie, gedeeltelijke of gehele wijziging van deze site onder welke vorm dan ook en met welk middel dan ook, elektronisch, mechanisch of ander, strikt verboden.

De inhoud van het gegevensbestand wordt beschermd door een recht sui generis dat de producent toelaat elke extractie en/of hergebruik van de inhoud of een deel ervan, te verbieden.

Elke inbreuk op deze rechten is een vervalsing die aanleiding kan geven tot burgerlijke, lees strafrechtelijke vervolgingen in overeenstemming met het Belgische recht.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Doelstelling van de verwerking van de persoonsgegevens

ambetand zamelt enkel die persoonsgegevens in die u zelf meedeelt Deze gegevens worden uitsluitend ingezameld aan de hand van de elektronische formulieren die u invult wanneer u de dienst gebruikt die op onze website wordt aangeboden.

De gegevens die via deze formulieren worden ingevuld, worden in de bestanden van ambetand opgenomen. Ze worden gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te leveren en u in te lichten over de diensten van ambetand en van zijn partners.

U stemt ermee in dat ambetand alle persoonsgegevens die u via e-mail of een ander middel meedeelt, voor de hoger vermelde doelstellingen inzamelt, bewaart en/of gebruikt.

Personen die toegang hebben tot de ingezamelde persoonsgegevens

Uw gegevens worden in de gegevensbestanden van ambetand bewaard.

Voor de uitoefening van bepaalde taken doet ambetand beroep op andere ondernemingen (bijvoorbeeld: technisch onderhoud van onze websites, bijstand bij promotiecampagnes, enz.). Deze ondernemingen hebben slechts tijdelijk toegang tot uw persoonsgegevens en dit binnen de limiet die nodig is voor de uitoefening van hun functies. Ze mogen uw gegevens enkel exporteren voor de uitoefening van hun respectieve functies en mogen deze in geen geval voor andere doeleinden gebruiken.

ambetand heeft het recht om uw persoonsgegevens te gebruiken of openbaar te maken, indien:

  • de wet dat vereist
  • de vrijwaring van de integriteit van de website het vereist
  • u dat vraagt
  • onze medewerking wordt gevraagd bij een onderzoeksprocedure van de politie of bij een gerechtelijk onderzoek

Uw rechten betreffende de persoonsgegevens die we inzamelen

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 op de verwerking van persoonsgegevens, hebt u het recht op inzage in uw gegevens en het recht om deze te wijzigen, zoals verder aangeduid, alsook het recht om het register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in te kijken.

We nodigen u uit om elke wijziging van uw persoonsgegevens op onderstaand adres mee te delen naar onze contactgegevens. In functie van de inhoud van uw verzoek zullen we uw gegevens zo snel mogelijk aanpassen.

Indien u uw persoonsgegevens wil raadplegen, indien u wilt dat uw persoonsgegevens uit ons bestand worden geschrapt, of indien u zich tegen het gebruik van uw persoonsgegevens verzet, kan u ons schriftelijk inlichten op de adresgegevens.

Het gebruik van 'Cookies' door ambetand

Onze cookies vergemakkelijken het gebruik van onze website in grote mate. ambetand gebruikt deze enkel om uw onlinegebruik aangenamer te maken en de diensten beter af te stemmen. Indien u de instellingen van uw browser niet wil wijzigen om de cookies te ontvangen, zullen bepaalde delen van de website misschien niet toegankelijk zijn voor u.

Beheer van cookies

Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel eindapparaat.

Links naar andere sites

De links naar sites die niet door ambetand worden geëxploiteerd, worden louter ter informatie aangeboden. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. ambetand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van de eigenaar of de operator van deze sites.

Aangezien de verschillende tandartspraktijken die op deze site staat niet de eigendom zijn van ambetand, exploiteren de eigenaars soms ook een eigen site, zonder enige controle van ambetand. We raden u aan om de handleidingen aandachtig te lezen bij het betreden van deze sites en in het bijzonder het deel over het respect van uw persoonlijke levenssfeer. ambetand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het beleid of de praktijken van deze sites of microsites.

Wijzigingen

ambetand kan deze nota zonder voorafgaande waarschuwing aanpassen. Het is daarom nuttig om deze pagina regelmatig te bezoeken. De aangebrachte wijzigingen zijn zonder enige andere formaliteit van kracht na een wachttijd van 8 dagen.

Veiligheid

ambetand stelt alles in het werk wat redelijkerwijze mogelijk is om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te verzekeren. Met het versturen van uw gegevens, erkent u dat de verzending van dergelijke gegevens via het Internet nooit vrij is van risico's. De schade die voortvloeit uit het gebruik van uw gegevens door een niet-erkende derde, kan in geen geval verhaald worden op ambetand

Contactgevens

ambetand, Bordeauxstraat 10, 2000 Antwerpen

Beperking van de aansprakelijkheid

We stellen alles in het werk om de informatie op deze site in de mate van het mogelijke aan te vullen en bij te werken om u inlichtingen te geven die zo exact mogelijk zijn. Het is echter niet uitgesloten dat bepaalde informatie niet meer met de realiteit overeenstemt. Ambetand kan geen garantie bieden betreffende de juistheid en de volledigheid van de informatie die op zijn site ter beschikking wordt gesteld aan de internauten en is niet aansprakelijk voor de onjuistheid en/of weglating van één of meerdere inlichtingen die op zijn site beschikbaar zijn.

Ambetand geeft geen enkele waarborg betreffende de veiligheid van de website, noch wat betreft eventuele virussen, noch wat betreft oplichting door of via de computers.

Ambetand kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit de betreding van de site ambetand.be door een internaut of, in tegendeel, uit het onvermogen om de site te betreden.

Geen enkel nadeel zoals - zonder uitputtend te zijn - schade aan de toestellen of software van de bezoeker naar aanleiding van het bezoek aan onze site, kan worden verweten aan Resto.be, behalve indien het nadeel te wijten is aan boos opzet of ernstige nalatigheid vanwege Ambetand.

Ambetand weigert elke verantwoordelijkheid voor websites van derden die de bezoeker kan bereiken via eventuele hypertextlinks op zijn website, noch voor de informatie die dergelijke websites kunnen bevatten.

Onze website verandert geregeld

We streven ernaar om onze website regelmatig aan te passen en daarom kan de inhoud op elk moment worden veranderd. Indien nodig kunnen we de toegang blokkeren en onze diensten opschorten voor onbepaalde tijd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie op onze website niet meer correct is. Daarvoor zijn we niet genoodzaakt deze aan te passen.

Overheden en rechtshandhaving

Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht. Alle geschillen behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.

Aanpassingen

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden veranderen op elk moment door deze aan te passen of toe te voegen aan deze pagina. U wordt geacht om deze pagina regelmatig te controleren om te zien welke aanpassingen er zijn gebeurd.

Deze voorwaarden zijn laatst aangepast op 10 mei 2017.

Bedankt om onze website te bezoeken.